Očkovanie proti besnote

Veterinár MVDr. Jendrál oznamuje majiteľom psov a mačiek, že dňa 23.6.2018 v sobotu, v čase od 8.00 hod. do 9.30 hod. sa vo dvore Obecného úradu uskutoční očkovanie proti besnote. Poplatok je 8 €. Je potrebné si doniesť so sebou očkovací preukaz.

Oznámenie o začatí obstarávania ZMENA DOPLNKOV č.1 územného plánu obce Malá Ida

  • V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že obec Malá Ida dňom 01.03.2018 začala obstarávanie zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Malá Ida.
  • Vyzývame občanov obce, občianske združenia a občianske iniciatívy na účasť v príprave územného plánu obce, aby v termíne do 16.04.2018 poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, vyslovenie požiadaviek, námetov a odporúčaní pre riešenie v územnom pláne.
  • Žiadame dotknuté obce, inštitúcie, organizácie, fyzické a právnické osoby v termíne najneskôr do 30 dní od vyvesenia tohto oznámenia o poskytnutie podkladov a informácií o stave územia v hraniciach katastrálneho územia obce Malá Ida, o rozvojových zámeroch a obmedzeniach, ktoré rozvoj územia limitujú. Zároveň Vás žiadame o poskytnutie podkladov, vymedzených v Stavebnom zákone ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry, podklady ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva a pod. Tieto podklady, pokiaľ sú spracované, sa povinne využívajú ako podklady pri spracovaní územného plánu obce.