Odstávka elektrickej energie

Vážený občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MALÁ IDA – časť obce v úseku: celá ul. Bukovecká, ul. Pri Hati č.d. 548/28 a 551/5:

5. marec 2018 od 07:40 h do 13:50 h

Pozvánka na členskú schôdzu Urbariátu

URBARIÁT Malá Ida – pozemkové spoločenstvo

pozýva svojich členov na

Členskú schôdzu

 Členská schôdza sa uskutoční dňa 17.2.2018 (sobota) o 10.00 hod. v Kultúrnom dome obce Malá Ida s týmto programom:

Program:

Správa o činnosti spoločenstva, voľby do výboru a dozornej rady, správa o hospodárení za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018, schválenie účtovnej závierky za rok 2017, schválenie návrhu na rozdelenie zisku, vyhlásenie výsledkov volieb, diskusia, uznesenie, záver.

Prezentácia členov Spoločenstva bude od 9.00 – 10.00 hod.

O občerstvenie je postarané.

                                                                                                                                                                                                   Výbor spoločenstva

Strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″

V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Malá Ida zverejňuje strategický dokument ,,Územný plán obce Bukovec – zmeny a doplnky 02″.

Do dokumentu je možné nahliadnuť po dobu 14 dní, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Malej Ide v čase úradných hodín.

V Malej Ide 24.10.2017

OZNAM

Elektronická adresa obce Malá Ida na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.novembra 2017

obecmalaida@stonline.sk

UPOZORNENIE!

Za posledné obdobie zaznamenávame  zvýšený počet prípadov nedodržiavania podmienok držania psov v našej obci, ktoré stanovuje zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2015 obce Malá Ida o  podmienkach držania psov na území obce Malá Ida. Voľný pohyb je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke a každý nebezpečný pes musí mať nasadený náhubok. Niektorí majitelia psov však stále tieto nariadenia nerešpektujú a po uliciach sa pohybujú psi, ktorí môžu ohrozovať životy a zdravie obyvateľov obce a tiež návštevníkov našej obce, ako aj zanedbávajú povinnosť odstraňovať  výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, hlavne na verejnej zeleni v obci, futbalovom ihrisku a v priestoroch tunajšej základnej školy.  Prosíme občanov, aby rešpektovali  vyššie uvedený zákon č. 282/2002  a VZN č. 2/2015 obce Malá Ida.